< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 55. Nasaz nәqliyyat vasitәlәri vә onların yedәyә alınması

I. Nәqliyyat vasitәsi sıradan çıxdıqda, sürücü onu yolun hәrәkәt hissәsindәn kәnara çәkmәli, bu mümkün olmadıqda sәkinin bordürünün (hәrәkәt hissәsilә bir sәviyyәdә vә ya ondan hündür olan yol örtüyünün konstruktiv yan mәhdudiyyәti) yanına, yaxud yolun çiyininә çәkmәli vә bu zaman onu hәrәkәt hissәsinin kәnarına paralel qoymalı, texniki yardım xidmәtinә mәlumat vermәlidir.

II. Dayanmanın qadağan edildiyi yerdә nәqliyyat vasitәsi mәcburi dayandıqda vә ya hәrәkәt hissәsindә onun olması yol hәrәkәtinin digәr iştirakçılarına maneә yaradırsa, sürücü qәza dayanması işıq siqnalını yandırmalı vә ya qәza dayanması nişanını quraşdırmalıdır.

III. Qәza dayanma nişanı nәqliyyat vasitәsinin arxa tәrәfindә, zәrurәt olduqda isә, hәm dә qabaq tәrәfindә, hәmin zolaqda, nәqliyyat vasitәsindәn әn azı 30 metr mәsafәdә elә quraşdırılır ki, yaxınlaşmaqda olan nәqliyyat vasitәlәrinin sürücülәri onu kifayәt qәdәr mәsafәdәn görә bilsinlәr. Yaşayış mәntәqәlәrindә hәrәkәt intensiv olduqda, qәza dayanma nişanı daha yaxın mәsafәdә vә ya bilavasitә nәqliyyat vasitәsinin üstündә elә qoyula bilәr ki, yaxınlaşmaqda olan nәqliyyat vasitәlәrinin sürücülәri onu görә bilsin.

IV. Әgәr nәqliyyat vasitәsi qәza işıq siqnalı ilә tәchiz edilmәmişdirsә vә ya bu siqnal saz deyildirsә, sürücü gecә vaxtı

vә ya mәhdudiyyәtli görünmә şәraitindә yanıb-sönәn qırmızı işıqlı portativ fәnәrdәn istifadә edә bilәr. Hәmin fәnәr bu maddәnin üçüncü hissәsinin tәlәblәrinә uyğun quraşdırılır.

V. Nәqliyyat vasitәlәri aşağıdakı qaydalara әmәl edilmәklә yedәyә alınır:

1) yedәyә alan nәqliyyat vasitәsinin sükanı arxasında azı bir il sürücülük tәcrübәsi olan sürücü әylәşmәlidir;

2) yedәyә alınan nәqliyyat vasitәsinin sükanı arxasında sürücü vә ya müvafiq kateqoriyalı sürücülük vәsiqәsi olan başqa şәxs әylәşmәlidir;

3) yedәyә alan nәqliyyat vasitәsinin sürücüsü hәrәkәtә başladıqda, gündüz vaxtı yaxın işıq faralarını yandırmalıdır;

4) yedәyә alınan nәqliyyat vasitәsinin sürücüsü yedәyә alan nәqliyyat vasitәsi sürücüsünün siqnallarına uyğun siqnallar vermәlidir;

5) nәqliyyat vasitәsi öz kütlәsindәn artıq olan nәqliyyat vasitәsini yedәyә almamalıdır (yedәyә almaq üçün xüsusi olaraq nәzәrdә tutulan nәqliyyat vasitәlәrinin yedәyә alması halları istisna tәşkil edir);

6) yedәyә alma zamanı hәrәkәt sürәti 50 km/saatdan artıq olmamalıdır;

7) yedәyә alma zamanı yedәyә alınan avtobusda, trolleybusda vә yük avtomobilinin bort platformasında sәrnişin daşınması qadağandır;

8) tormozu vә sükanı nasaz olan nәqliyyat vasitәlәrinin yedәyә alınması onların tam vә ya qismәn yüklәnmәsi yolu ilә hәyata keçirilmәlidir;

9) birlәşdirici hissә sәrt yedәyә almada nәqliyyat vasitәlәri arasında әn çoxu 4 metr, elastik yedәyә almada isә 4 metrdәn 6 metrә qәdәr mәsafә qalmasını tәmin etmәlidir. Elastik yedәyә alma zamanı birlәşdirici hissәsinin hәr metri uyğun olaraq siqnal lövhәciklәri vә ya bayraqcıqları ilә işarәlәnir.

VI. Aşağıdakı hallarda yedәyә alma qadağan edilir:

1) buzlu yol şәraitindә;

2) yedәyә almadan sonra ümumi nәqliyyat qatarının uzunluğu 24 metrdәn artıq olduqda;

3) ikitәkәrli motosikletlәrlә vә ya onları;

4) birdәn artıq nәqliyyat vasitәsini.