< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 53. Parklanma

I. Nәqliyyat vasitәlәrinә xüsusi olaraq ayrılan, nişanlarla vә ya nişanlama xәtti ilә işarәlәnәn yerlәrdә parklanmağa icazә verilir.

II. Yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyini tәmin etmәyәn yerlәrdә vә yolun hәrәkәt hissәsindә nәqliyyat vasitәlәrinin parklanması qadağandır.