< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 45. Yaşayış zonalarında hәrәkәt

I. Yaşayış zonası olan әrazidә piyadaların hәrәkәtinә hәm sәkilәrdә, hәm dә yolun hәrәkәt hissәsindә icazә verilir. Yaşayış zonasında piyadalara üstünlük verilir, lakin onlar nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәti üçün әsassız maneә yaratmamalıdırlar.

II. Yaşayış zonasında xüsusi olaraq ayrılmış, işarәlәrlә göstәrilmiş, nişanlanmış yerlәrdәn kәnarda saatda 20 kilometrdәn artıq sürәtlә hәrәkәt etmәk, sürmә tәlimi keçmәk, mühәrriki söndürmәdәn durmaq, habelә icazә verilәn maksimum kütlәsi 3,5 tondan çox olan yük avtomobillәrinin durması qadağandır.

III. Sürücülәr yaşayış zonasından çıxarkәn, hәrәkәtin digәr iştirakçılarına yol vermәlidirlәr.

IV. Bu maddәnin tәlәblәri hәyәt әrazilәrinә dә şamil edilir.