< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 43. Avtomagistrallarda hәrәkәt

I. Nәqliyyat vasitәlәrinin sürücülәri avtomagistrala girdikdә, avtomagistralda hәrәkәt edәn nәqliyyat vasitәlәrinә yol vermәlidirlәr. Sürәtlәndirmә zolağı olduqda, sürücülәr bundan istifadә etmәlidirlәr.

II. Avtomagistrallarda:

1) piyadaların, mal-qaranın, at-araba nәqliyyatının, yük motorollerlәrinin, atlıların, әl arabalarının, velosipedlәrin, mopedlәrin, traktorların, kәnd tәsәrrüfatı maşınlarının vә özügedәn maşınların, texniki xarakteristikasına vә ya vәziyyәtinә görә, sürәti saatda 50 kilometrdәn az olan digәr nәqliyyat vasitәlәrinin, avtomagistralda xidmәt işlәrinin görülmәsi halları istisna olmaqla, yol maşınlarının hәrәkәti;

2) icazә verilәn maksimum kütlәsi 3,5 tondan artıq olan yük avtomobillәrinin ikinci zolaqdan sonrakılarda hәrәkәti;

image

3) 5.15 vә ya image 6.11 nişanları ilә işarә edilmiş xüsusi dayanacaq meydançalarından kәnarda

dayanmaq vә ya durmaq;

4) geriyә dönmәk vә ayırıcı zolağın texnoloji kәsiklәrinә girmәk;

5) geriyә hәrәkәt etmәk;

6) sürmә tәlimi keçmәk qadağandır.

III. Sürücü avtomagistralın hәrәkәt hissәsindә mәcburi dayandıqda, nәqliyyat vasitәsini bu Qanunun tәlәblәrinә müvafiq nişanlamalı vә onu bu mәqsәd üçün nәzәrdә tutulan zolağa (hәrәkәt hissәsinin qırağını göstәrәn xәtdәn sağdakı yol hissәsinә) çıxarmaq üçün tәdbirlәr görmәlidir.

IV. Bu maddәnin tәlәblәri image 5.3 nişanı ilә işarә olunmuş yollara da şamil edilir.