< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 39. Mal-qara ötürәnlәrin vәzifәlәri

Mal-qara ötürәnlәr:

1) mal-qaranı asfalt vә sement-beton örtüklü yollarla ötürmәmәlidirlәr;

2) sutkanın qaranlıq vaxtında vә mәhdudiyyәtli görünmә şәraitindә, dәmir yollarından, yolların, küçәlәrin, meydanların vә bu mәqsәd üçün xüsusi olaraq ayrılmayan yerlәrindәn, habelә yolun hәrәkәt hissәsindәn mal-qaranı ötürmәmәlidirlәr;

3) mal-qara sürüsünü yoldan son dәrәcә diqqәtli nәzarәt etmәklә ötürmәlidirlәr.