< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 12. Yol hәrәkәtinin müvәqqәti mәhdudlaşdırılması vә ya qadağan edilmәsi

I. Yol hәrәkәti yalnız aşağıdakı hallarda müvәqqәti mәhdudlaşdırıla vә ya qadağan edilә bilәr:

1) yollarda tәmir vә ya abadlaşdırma işlәri görüldükdә;

2) tәbii fәlakәt, qәza vә ya digәr fövqәladә hadisә baş verdikdә;

3) yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyi, insanların hәyatı vә ya әmlakı üçün tәhlükә yarandıqda;

4) hava-iqlim şәraiti xeyli pislәşdikdә;

5) Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş hallarda kütlәvi tәdbirlәr hәyata keçirildikdә.

II. Yol hәrәkәtinin müvәqqәti mәhdudlaşdırılması vә ya qadağan edilmәsi haqqında qәrar, yolun mәnsubiyyәtindәn asılı olaraq, Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanları vә ya özәl yolun sahibi tәrәfindәn qәbul edilir. Yol şәraiti hәrәkәt üçün ciddi tәhlükә yaradarsa, yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә nәzarәti hәyata keçirәn orqan yol hәrәkәtinin müvәqqәti mәhdudlaşdırılması vә ya qadağan edilmәsi haqqında qәrarın qәbul edilmәsi barәdә göstәriş verә bilәr. Qәrar olmadan, yol hәrәkәtinin müvәqqәti mәhdudlaşdırılması vә ya qadağan edilmәsi, yalnız fövqәladә hadisәlәr, habelә qәza tәhlükәsinin aradan qaldırılması ilә bağlı işlәrin görülmәsi zәrurәti ilә әlaqәdar hallarda mümkündür.

III. Yol hәrәkәtinin müvәqqәti mәhdudlaşdırılması vә ya qadağan edilmәsi haqqında qәrarda yol hәrәkәtinin mәhdudlaşdırılmasının vә ya qadağan edilmәsinin yeri, sәbәbi, vaxtı vә şәrtlәri, qәbul olunan qәrar barәdә yol hәrәkәti iştirakçılarına mәlumat verilmәsi qaydası, yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyi tәdbirlәri vә işlәrin yerinә yetirilmәsi müddәtlәri, zәruri işlәrin icrasına cavabdeh olan şәxslәr göstәrilir.

IV. Yol hәrәkәtinin müvәqqәti mәhdudlaşdırılması vә ya qadağan edilmәsi haqqında qәrar tәxirәsalınmadan dövlәt orqanlarının vә әhalinin nәzәrinә çatdırılmalıdır. Qәrarda göstәrilmiş zәruri işlәrin icrasına cavabdeh olan şәxslәr yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә nәzarәti hәyata keçirәn orqanla birlikdә zәruri, o cümlәdәn dolayı yol ilә yol hәrәkәtinin tәşkil edilmәsinә dair tәdbirlәri hәyata keçirmәlidirlәr.

V. Yol hәrәkәtinin müvәqqәti mәhdudlaşdırılması vә ya qadağan edilmәsi zamanı, tәhlükәsizlik tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi şәrtilә, yalnız bu Qanunda nәzәrdә tutulmuş xüsusi işarәlәrdәn, fәrqlәndirici nişanlardan, svetoforlardan vә digәr texniki vasitәlәrdәn istifadә olunmalıdır.

VI. Yollara xidmәt edәn yol tәsәrrüfatı müәssisәlәri, fövqәladә hallar istisna olmaqla, avtomobil yollarında hәrәkәtin müvәqqәti mәhdudlaşdırılmasının vә ya qadağan edilmәsinin planlaşdırılması, habelә bunun üçün müәyyәn olunmuş müddәtlәr haqqında yol istifadәçilәrinә qabaqcadan xәbәr vermәlidirlәr. Yol hәrәkәtinin müvәqqәti mәhdudlaşdırılmasının vә ya qadağan edilmәsinin hәr bir halında yollara xidmәt edәn yol tәsәrrüfatı müәssisәlәri yol hәrәkәtinin müәyyәn olunmuş müddәtdә tәcili bәrpası üçün zәruri tәdbirlәr hәyata keçirmәlidirlәr.

VII. Bu maddәnin müddәalarını, habelә yol hәrәkәtinin müvәqqәti mәhdudlaşdırılması vә ya qadağan edilmәsi haqqında qәbul olunmuş qәrarla müәyyәnlәşdirilmiş göstәrişlәri vә ya qadağan edilmәsi müddәtlәrini pozan vә ya özbaşına yol hәrәkәtini müvәqqәti mәhdudlaşdıran vә ya qadağan edәn tәqsirli şәxslәr Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş mәsuliyyәt daşıyırlar.