< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Nәqliyyat vasitәlәrinin tanınma nişanları


image

Avtomobil qatarının tanınma nişanı


image

Tikanlı şinlәri olan nәqliyyat vasitәsinin tanınma nişanı


image

Qrupla uşaq aparan nәqliyyat vasitәsinin tanınma nişanı


image Kar vә ya lal-kar sürücü tәrәfindәn idarә edilәn avtomobilin tanınma nişanı


image Әlil tәrәfindәn idarә edilәn avtomobilin tanınma nişanı


image Sürücü-hәkim tәrәfindәn idarә edilәn avtomobilin tanınma nişanı


image

Tәlim-nәqliyyat vasitәsi nişanı


image

Nәqliyyat vasitәsinin qabaritindәn kәnara çıxan yükün tanınma nişanı


image

Tәhlükәli yük aparan avtomobilin tanınma nişanı


image

Azәrbaycan Respublikası nәqliyyat vasitәlәrinin beynәlxalq yol hәrәkәtlәrindә fәrqlәnmә nişanı


image

Qәza dayanacağı nişanı


image Tәcrübәsiz sürücü


image

Uzunluğu 24 m-dәn artıq olan nәqliyyat vasitәlәri tәrkibinin tanınma nişanı