< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Yol işlәrindә istifadә olunan işarәlәr


image

1. image Görülmәli işlәrin sahәsini müәyyәnlәşdirәn lövhә vә sәyyari konuslar


2. image Nizamlayıcı göstәrişlәri olan hәrәkәt lövhәlәri


3. image İş sahәsini müәyyәnlәşdirәn qırmızı vә ya narıncı rәngli sayrışan işıqlar 4. image Hәrәkәtin istiqamәtini göstәrәn maneә


5. image Görülәn yol işlәrindәn yan keçmәni göstәrәn maneәlәr


6. image Yol işlәri sahәsinin müәyyәn edilmәsi üçün bayraqlar