Yol Hərəkəti Qaydaları

Farhad Sadikhov 2 мая 2016

2.1 2.3 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7

Farhad Sadikhov 2 мая 2016

а) Uzununa 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 b) Köndәlәninә 1.12 1.13 1.14.1 1.14.2 1.14.3 1.15 v) Digәrlәri 1.16.1 1.16.2 1.16.3 1.17 1.19 1.20...

Farhad Sadikhov 2 мая 2016

1. Görülmәli işlәrin sahәsini müәyyәnlәşdirәn lövhә vә sәyyari konuslar 2. Nizamlayıcı göstәrişlәri olan hәrәkәt lövhәlәri 3. İş sahәsini müәyyәnlәşdirәn qırmızı vә ya narıncı rәngli sayrışan işıqlar 4. Hәrәkәtin istiqamәtini göstәrәn maneә 5. Görülәn yol işlәrindәn yan keçmәni göstәrәn maneәlәr 6. Yol işlәri sahәsinin müәyyәn edilmәsi üçün bayraqlar

Farhad Sadikhov 2 мая 2016

Avtomobil qatarının tanınma nişanı Tikanlı şinlәri olan nәqliyyat vasitәsinin tanınma nişanı Qrupla uşaq aparan nәqliyyat vasitәsinin tanınma nişanı Kar vә ya lal-kar sürücü tәrәfindәn idarә edilәn avtomobilin tanınma nişanı Әlil tәrәfindәn idarә edilәn avtomobilin tanınma nişanı Sürücü-hәkim tәrәfindәn idarә edilәn avtomobilin tanınma...

Farhad Sadikhov 2 мая 2016

Maddә 151. Nәqliyyat vasitәlәrinin sürücülәri tәrәfindәn yol hәrәkәti qaydalarının pozulması 151.1. Yol nişanlarının vә ya yolların hәrәkәt hissәsinin işarәlәrinin tәlәblәrinә riayәt edilmәmәsinә, yaxud nәqliyyat vasitәsinin yolların hәrәkәt hissәlәrindә yerlәşdirilmәsi vә ya piyada keçidlәrinin keçilmәsi, habelә aramәsafәsi, yedәyә alma, yük daşıma, sürmә tәlimi keçmә, yaşayış zonasında...