Записи автора Farhad Sadikhov

Farhad Sadikhov 2 мая 2016

1. Görülmәli işlәrin sahәsini müәyyәnlәşdirәn lövhә vә sәyyari konuslar 2. Nizamlayıcı göstәrişlәri olan hәrәkәt lövhәlәri 3. İş sahәsini müәyyәnlәşdirәn qırmızı vә ya narıncı rәngli sayrışan işıqlar 4. Hәrәkәtin istiqamәtini göstәrәn maneә 5. Görülәn yol işlәrindәn yan keçmәni göstәrәn maneәlәr 6. Yol işlәri sahәsinin müәyyәn edilmәsi üçün bayraqlar

Farhad Sadikhov 2 мая 2016

Avtomobil qatarının tanınma nişanı Tikanlı şinlәri olan nәqliyyat vasitәsinin tanınma nişanı Qrupla uşaq aparan nәqliyyat vasitәsinin tanınma nişanı Kar vә ya lal-kar sürücü tәrәfindәn idarә edilәn avtomobilin tanınma nişanı Әlil tәrәfindәn idarә edilәn avtomobilin tanınma nişanı Sürücü-hәkim tәrәfindәn idarә edilәn avtomobilin tanınma...

Farhad Sadikhov 2 мая 2016

Maddә 151. Nәqliyyat vasitәlәrinin sürücülәri tәrәfindәn yol hәrәkәti qaydalarının pozulması 151.1. Yol nişanlarının vә ya yolların hәrәkәt hissәsinin işarәlәrinin tәlәblәrinә riayәt edilmәmәsinә, yaxud nәqliyyat vasitәsinin yolların hәrәkәt hissәlәrindә yerlәşdirilmәsi vә ya piyada keçidlәrinin keçilmәsi, habelә aramәsafәsi, yedәyә alma, yük daşıma, sürmә tәlimi keçmә, yaşayış zonasında...

Farhad Sadikhov 28 апреля 2016

Maddə 338. Piyadalar və yol hərəkətinin başqa iştirakçıları tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulması 338.1. Piyadalar tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına, yəni: 338.1.1. piyada svetoforunun və ya nizamlayıcının işarələrinə riayət edilməməsinə; 338.1.2. yolda yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitələrinin qarşısına qəflətən çıxılmasına; 338.1.3. qırmızı və ya...

Farhad Sadikhov 28 апреля 2016

Piyada: səki ilə, piyada zolağı ilə, yol çiyinləri ilə, bunlar olmadıqda isə velosipedçilərin hərəkətini çətinləşdirməmək şərti ilə velosiped yolu ilə hərəkət etməli və ya ayırıcı zolağı olan yollarda hərəkət hissəsinin xarici kənarı ilə getməlidir (iri əşyalar daşıyan və ya aparan piyadaların, habelə mühərriksiz əlil arabalarında gedən şəxslərin səki və ya yol qırağı ilə hərəkəti başqa...

Farhad Sadikhov 28 апреля 2016

ol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar Maddə 327. Nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulması İXM-nin maddələri Qayda pozuntuları İXM-nə əsasən cərimənin miqdarı Cərimə balı 327.1. Yol nişanlarının və ya yolların hərəkət...

Farhad Sadikhov 28 апреля 2016

Sürücülük vəsiqəsi ("Yol hərəkəti haqqında" Qanundan çıxarış) Sürücülük vəsiqəsi hər hansı şəxsin nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququnu təsdiq edən sənəddir. Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin tiplərindən asılı olaraq, Azərbaycan Respublikasında verilən sürücülük vəsiqəsinin aşağıdakı növləri vardır: motosikletləri, avtomobilləri, tramvayları və trolleybusları...

Farhad Sadikhov 28 апреля 2016

Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Beşinci fəsil. Yol hərəkəti qaydaları Maddə 36. Yol hərəkəti iştirakçılarının əsas vəzifələri və hüquqları I. Yol hərəkətinin iştirakçıları: 1) yol hərəkəti Qaydalarına riayət etməli, bu Qanunun yol hərəkətinin təhlükəsizliyi məsələlərinə dair tələblərini bilməli və yerinə yetirməlidirlər; 2) yol hərəkətinin...

Farhad Sadikhov 28 апреля 2016

I. Mexaniki nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü: sürücülük vəsiqəsini (fərdi nəqliyyat vasitəsinin sahibi olmadıqda, sürücünün nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququna dair müəyyən edilmiş qaydada təsdiqlənmiş e'tibarnaməsini və ya nəqliyyat vasitəsinə ümumi mülkiyyət hüququna dair şəhadətnaməsini), sürücülük vəsiqəsi müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra...

Farhad Sadikhov 28 апреля 2016

YOL POLİSİNİN GƏNC KÖMƏKÇİLƏRi DƏSTƏSİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ 1.Ümumi müddəalar. 1.1.Yol Polisinin Gənc Köməkçiləri Dəstəsi (YPGKD) - küçə və yollarda təhlükəsiz davranış vərdişlərinin təbliğinə məktəbli uşaq və yeniyetmələrin cəlb edilməsi məqsədilə yaradılmış könüllü birliyidir. 1.2.YPGKD-nin fəaliyyətinin əsas məqsədləri: - uşaq və yeniyetmələrdə vətənpərvərlik hisslərinin...