7 SAYLI ӘLAVӘ - Nәqliyyat vasitәlәrinin tanınma nişanları

2 мая 2016

image

Avtomobil qatarının tanınma nişanı

image

Tikanlı şinlәri olan nәqliyyat vasitәsinin tanınma nişanı

image

Qrupla uşaq aparan nәqliyyat vasitәsinin tanınma nişanı

image Kar vә ya lal-kar sürücü tәrәfindәn idarә edilәn avtomobilin tanınma nişanı

image Әlil tәrәfindәn idarә edilәn avtomobilin tanınma nişanı

image Sürücü-hәkim tәrәfindәn idarә edilәn avtomobilin tanınma nişanı

image

Tәlim-nәqliyyat vasitәsi nişanı

image

Nәqliyyat vasitәsinin qabaritindәn kәnara çıxan yükün tanınma nişanı

image

Tәhlükәli yük aparan avtomobilin tanınma nişanı

image

Azәrbaycan Respublikası nәqliyyat vasitәlәrinin beynәlxalq yol hәrәkәtlәrindә fәrqlәnmә nişanı

image

Qәza dayanacağı nişanı

image Tәcrübәsiz sürücü

image

Uzunluğu 24 m-dәn artıq olan nәqliyyat vasitәlәri tәrkibinin tanınma nişanı